Regeringsuppdrag för mer förnybart

Energimyndigheten har fått i uppdrag av Regeringen att kartlägga den potential i Sverige för fossilfri energiproduktion och -distribution och att se över riksintressena för energi.

Uppdraget består i två delar (första delen av uppdraget ska redovisas 25 oktober 2024 och den andra delen 25 oktober 2025). I den första delen kommer en potentialstudie för förnybar energi att genomföras. En liknande potentialstudie har redan genomförts i Fyrbodals kommuner och arbetet med att fördjupa kunskapen om dessa områden pågår.

Den andra delen i uppdraget handlar om att Energimyndigheten ska se över de områden som klassats som riksintresse för att avgöra om de fortsatt är aktuella och eller om nya områden ska pekas ut.