Strömstad: Stark gränshandel och besöksnäring

Närheten till Norge och affärsutbytet mellan grannarna präglar Strömstads näringsliv. Besöksnäringen är stark, samtidigt som kunskapsföretag, service och tjänster är växande branscher eftersom många väljer att flytta hit.

I Strömstad har näringslivet haft kraftig tillväxt under de senaste tio åren. Tillväxten beror till stor del på det strategiska läget nära gränsen. Strömstads kommun är granne med Norges mest befolkningstäta region där en miljon människor bor mellan gränsen och Oslo. Tillväxten beror också på den attraktiva kustmiljön som är en magnet för besöksnäringen.

Motorn i näringslivet är besöksnäringen som även omfattar den starka gränshandeln. Strömstad ligger i topp när det gäller handelsomsättning per antal kommuninvånare i Sverige. Andra viktiga branscher är kunskapsföretag, service och tjänster, marina och maritima näringar och hantverk.

Genom en stor satsning på ny motorväg har Strömstad blivit mer tillgängligt. Detta öppnar för nya markexploateringar för näringsverksamhet. Närheten till Östfold, som är en av Norges mest expansiva regioner, påverkar också utvecklingen i positiv riktning.

Bred kompetens inom handel och tjänster

I Strömstad finns en stark koncentration av kompetens kring besöksnäring med särskilt fokus på handel. Det handlar framför allt om affärsutveckling och affärssamarbeten, men också om formell kompetens som till exempel tullklarering där flera tjänsteföretag är etablerade i kommunen.

Tack vare besöksnäringen finns ett stort servicekunnande inom funktioner som transporter, underhåll, bevakning, hantverk, banker, revisorer och arkitekter. Det finns också bred kompetens inom småföretagande.

Det marina kunnandet är mycket stort, bland annat som en följd av Sven Lovén centrum som tillhör Göteborgs universitet och som driver Tjärnö forskningsstation. På Kosteröarna ligger Kosterhavets nationalpark som är Sveriges första marina nationalpark.

Industrimark och lokaler

Strömstads kommun erbjuder planlagd mark för industriändamål i strategiskt läge vid E6:an. Kommunen planerar också för en utökning av handelsområdena Nordby/Svinesund som ligger norr om Strömstad, i gränslandet mot Norge.

För den som söker mark för andra ändamål eller lediga lokaler finns det flera alternativ. Intressenter kan söka på www.lokalguiden.se eller kontakta kommunens näringslivsutvecklare för att få hjälp.

Nära samarbeten skapar hållbart näringslivsklimat

Genom åren har många nätverk och samarbeten byggts upp på ett naturligt sätt inom näringslivet i Strömstads kommun, framför allt kring upplevelseindustrin. Nätverken är både formella och informella.

Förtroende och samarbete är avgörande när Strömstad utvecklar ett livskraftigt och hållbart näringslivsklimat. I de sammanhangen är nätverken och mötesplatserna särskilt betydelsefulla. Målet är att i samverkan skapa ett kreativt och småskaligt affärsklimat.

Det finns ett nationellt mål att fördubbla turismen till år 2020 och i den satsningen är Bohuslän en av fem utvalda destinationer. Strömstad och Kosterhavets nationalpark är prioriterade områden. Det öppnar möjligheter att vidareutveckla Strömstad som destination.

Strömstad har även flera praktiska samarbeten med grannkommunerna och med näringslivet i syfte att utveckla Strömstads näringar och företagsklimat. Exempelvis deltar Strömstads kommun i projektet ”Fiskekommunerna” för att på ett effektivt sätt stödja fiskenäringen och stimulera utvecklingen i positiv riktning. På samma sätt deltar kommunen i samverkansprojektet ”Ett enat Bohuslän” för att stärka turistnäringens utveckling.

Expansiv bostadsmarknad

Strömstad är en attraktiv plats att bo på, nära storslagen natur och hav. Befolkningsökningen är kraftig. Det är en utmaning för kommunen att möta alla de behov av utbyggd samhällsservice som befolkningsökningen för med sig. Ett område som kommunen prioriterar är utbyggnaden av en bredbandsinfrastruktur som säkerställer tillgången på modern IT-kommunikation. Utbyggnaden görs delvis via det kommunala bolaget StrömstaNet.

Engagerade entreprenörer tar aktiv del i expansionen, bland annat genom att exploatera mark och bygga bostäder.

När det gäller kommunikationer är E6 kommunens pulsåder. Närmaste internationella flygplats ligger inom 50 minuters resa med bil. Färjeförbindelsen med Norge är en viktig kommunikationslänk med cirka 1,2 miljoner resenärer per år.

Rik på natur och kultur

Strömstad har ett rikt kulturliv året runt. Lokstallet är en modern och levande konsthall som årligen genomför konstutställningar med lokala, regionala och internationella konstnärer. Lokstallet är utnämnt till ett av regionens Konstfästen och är en av tio konstverksamheter som har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionen. Strömstads kommun är numera också ett litterärt residens, med stöd av Västra Götalandsregionen. Det innebär att författare från hela världen gästar Strömstad under vissa perioder.

Tack vare den intensiva besöksnäringen finns det hela tiden stor efterfrågan på kulturupplevelser och underhållning i form av evenemang, utställningar, festivaler och liknande. Närheten till havet och närheten till Norge sätter sin prägel på utbudet.

Fritidslivet i Strömstad blomstrar extra mycket under sommarmånaderna med massor av möjligheter kopplat till allt som har med bad- och båtliv att göra. Det rika föreningslivet har stor betydelse för fritidsaktiviteterna för barn och ungdomar. I kommunen finns det många fritidsanläggningar som öppnar för ett brett urval av sporter och idrotter.

Korta fakta om Strömstads kommun

Antal invånare: 13 000
Areal: 472 km²
Befolkningstäthet: 28 invånare/km²
In- och utpendling: 1743 pendlar in, 578 pendlar ut. Dessutom tillkommer en stor andel pendling till/från Norge.

Kontakt med Strömstads kommun

Hans Friberg, näringslivsutvecklare
+46 (0)526-191 69
+46 (0)72-145 35 20
hans.friberg@stromstad.se

Helene Evensen, utvecklingschef
+46 (0)526-191 27
helene.evensen@stromstad.se

Maria Reinholdsson, kommunchef
+46 (0)526-192 08
maria.reinholdsson@stromstad.se

www.stromstad.se