Vara: Kreativa bönder startade exporterande industriföretag

Jordbruket har i hög grad satt sin prägel på näringslivet i Vara. Vad som började som idéer hos kreativa bönder har med tiden blivit till företag som tagit plats på den svenska exportmarknaden.

Sett över flera år ligger nyföretagarandet i Vara kommun på en hög nivå i landet, framförallt i jämförelse med andra landsbygdskommuner. Dessutom är företagsklimatet dokumenterat gott. Kommunen har ungefär 900 företag. De informella nätverken är starka och företagen gör gärna affärer sinsemellan.

Tyngdpunkt i näringslivet ligger på tillverkande industri, handel och jordbruk. Att näringslivet är sprunget ur, och fortfarande nära kopplat till, jordbruket faller sig naturligt eftersom slättlandet är bördigt. Härifrån kommer en omfattande produktion av olika spannmålsprodukter, kalkon, ägg- och slaktkyckling samt smågris- och slaktsvin. Flertalet av de största företagen i kommunen har börjat som idéer hos kreativa bönder och sedan utvecklats till exporterande industrier.

En annan sida av det öppna landskapet är de många hästgårdarna och näringar som är kopplade till dem. För den som vill etablera ett företag på en gård i en levande landsbygd, med storstäder inom bekvämt räckhåll, är småstaden Vara ett perfekt val.

Kompetens inom entreprenörskap och industribyggande

Entreprenörskap och industribyggande är två tydliga kompetensområden i Vara. Inom båda områdena finns en stark tradition som går långt tillbaka i tiden. Lokala entreprenörer tog steget från idé till handling och startade små industriföretag på de platser där de bodde, ofta var det jordbruksfastigheter. Därför är företagen än idag ganska utspridda över kommunen.

Industrin har särskild kompetens bland annat inom utveckling och produktion av:

  • Ventilationssystem (Swegon)
  • Legoarbeten i metall (Rotage)
  • Betongpannor och marksten (Benders Sverige)
  • Köksinredningar (Kvänum Kök och Vedum Kök och Bad)
  • Stålbyggnader och lantbruksmaskiner (Ranaverken Sweden)
  • Elevatorer och transportörer för jordbruket (Skandia Elevator).

Gott företagsklimat i etablerade industriområden

Etablerade industriområden finns bland annat i tätorten Kvänum som har ett gott industriklimat med många tillverkande företag. För företag som vill bygga egna lokaler finns mark med tillgång till exponeringsytor mot de stora transportflödena på E20.

Utbudet av industrilokaler, kontorslokaler och lokaler för handel är i första hand knutet till centralorten Vara, men det finns även lokaler i Jung och Kvänum.

Många forum för nätverksdialoger

Vid sidan av näringslivskommittén, som är ett forum för dialog mellan näringsliv och kommun, finns det många företagsstrukturer i Vara. Här är några exempel:

  • Företagarna i Kvänum har starka informella nätverk. Tillsammans har de bland annat byggt ett konferenshotell för att kunna ta emot gäster till sina företag.
  • Lyskraft Vara vill göra Vara till en mer attraktiv småstad och centralort. Här samarbetar handel, besöksnäring, fastighetsägare och ideella organisationer med kommunen.
  • Bygdeföreningarna är starka och aktiva. De driver på för att bygden ska utvecklas och för att det sociala livet ska vara gott.
  • Sedan 2006 samarbetar Vara kommun med kinesiska Huangshan City. Kommunen är också medlem i ett västsvenskt nätverk som har kontakter med kommuner i Kina. Förhoppningen är att de kontakterna ska öppna dörrarna för företag att göra affärer.

Hälften bor på landsbygden och hälften bor i tätorter

I Vara bor hälften av invånarna i någon av de nio tätorterna, den andra halvan bor på landsbygden. Här går det att hitta en liten gård eller torp med ekonomibyggnader och mark. Det kan exempelvis bli en hästgård eller ett boende med plats för eget hantverk.

Tillgången på tomter för att bygga nytt är god och utspridd över hela kommunen. Efterfrågan på bostäder är stor i kommunens tätorter och framförallt i centralorten Vara. Under de kommande åren planerar både privata och kommunala aktörer att bygga hyreslägenheter, bostadsrätter och villor.

Det är lätt att ta sig till Vara som ligger i korsningen mellan E20 och riksväg 47. Två järnvägar passerar genom kommunen. Till närmaste flygplats med inrikes trafik är det 30 minuter med bil och till närmaste utrikesflygplats är det 60 minuter.

Vara kommun bidrar till att ge alla hushåll möjlighet att koppla upp sig till ett fullt utbyggt fast fibernät med 100 Mbit/s i bredbandshastighet.

Kulturliv med känsla för bygden, kreativiteten och företagsamheten

Med 400 föreningar är detta en kommun som sjuder av lokal aktivitet. Alla fritidshallar och idrottsanläggningar ägs och drivs av föreningarna. Att man i Vara väljer föreningsformen i alla lägen, till nästan allting, bottnar i en stark känsla för bygden och för varandra.

Vara kommun driver sedan många år sin långsiktiga planering och utveckling med kulturen som en bärande komponent. Välkända exempel på det är bland annat Vara Konserthus som ligger i topp i Sverige när det gäller antal föreställningar per år. Ett annat exempel är Vara tågstation som omvandlades till nordens största konstverk ”The Blue Orange” av den tyska konstnärinnan Katharina Grosse.

Nästa steg är att utveckla konserthusområdet till ett bildnings- och kulturkluster. Det lägger dels grunden för ökade etableringar av kreativa och kulturella näringar, dels utgör det kärnan i destination Vara – en mötesplats för besökare, studenter och invånare.

Utöver detta pågår en omvandling av södra delen av kommunens stadspark, Badhusparken, med hjälp av en konstnärligt driven process. Badhusparkens nästan 5000 kvm blir nu Varabornas gemensamma rum. En yta att känna samhörighet med och som skapar stolthet över vår ort. Ett utkikstorn i parken ska symbolisera att ”i Vara ser vi lite längre”.

Massor av fornfynd visar att Vara kommun har varit en kulturbygd sedan långt tillbaka i tiden. Några av de mest spektakulära fynden är 1500 år gamla. Här hittar man också Sparlösastenen som troligen ristades på 800-talet och som är Sveriges högsta runsten.

Korta fakta om Vara kommun

Antal invånare: 15 557
Areal: 700 km²
Befolkningstäthet: 23 invånare/km²
In- och utpendling: 2 936 pendlar in, 2 296 pendlar ut

Kontakt med Vara kommun

Johanna Forslund-Kullander, näringslivschef
+46 (0)512-310 88
johanna.forslund-kullander@vara.se

www.vara.se