Position Västs läge ger fördelar för transporter och logistik

– En av de tydliga fördelarna med Position Väst är infrastrukturen, säger Ann Nordquist som är näringslivsutvecklare i Vänersborgs kommun. Här slipper man ta till säkerhetsmarginaler för att transporterna ska komma fram i tid.

När det gäller logistik och transporter blir det uppenbart att Position Väst är ett mycket gott komplement till storstadsregionerna Göteborg och Oslo. För företag som är starkt beroende av att transporter håller tider och för företag som behöver stora ytor för sin logistik finns det fördelar med lokaliseringar utanför de ”täta” och trafikintensiva storstäderna. Ett plus är också att det ger hållbara transporter både vad gäller ekonomi och miljö.

Jämna förutsägbara trafikflöden

– Här i Position Väst är riskerna för att en transport ska fastna i en trafikinfarkt mycket, mycket små, konstaterar Ann Nordquist. Våra trafikflöden är i stort sett alltid jämna och förutsägbara.

– Både den fysiska infrastrukturen och infrastrukturen för bredband och elförsörjning är väl utbyggda i Position Väst. Detta ger goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas utan störningar.

Korta tidsavstånd

Den goda framkomligheten gör tidsavstånden korta. Vägnätet är väl utbyggt med Europavägar som:

  • E6 Göteborg-Oslo (ansluter till E44 i Uddevalla).
  • E45 Göteborg-Karlstad (ansluter till E44 i Vänersborg).
  • E44 Uddevalla-Götene (ansluter till E6 i Uddevalla och till E20 i Götene).
  • E20 Göteborg-Stockholm.

Göteborg-Oslo: 294 km, cirka 3 timmar med bil
Göteborg-Stockholm: 484 km, cirka 5 timmar med bil
Göteborg-Malmö: 272 km, cirka 3 timmar med bil

Genom Position Väst går två tunga järnvägsförbindelser:

Göteborg – Oslo/Karlstad
Göteborg – Stockholm

Dessutom finns tvärbanan Uddevalla – Herrljunga – Borås.

 

 

 

 

Nära Nordens största hamn

Godstransporter med järnväg eller lastbil har nära till Nordens största hamn i Göteborg. Dessutom finns det hamnar i Lysekil, Strömstad, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Depåer för omlastning finns i Billingsfors, Dingle, Hallinden, Håby, Mellerud, Trollhättan, Strömstad, Vänersborg, Uddevalla och Åmål.

För resor med flyg till och från Position Väst går reguljär nationell flygtrafik till Bromma/Stockholm från Trollhättan–Vänersborgs flygplats med en restid på 55 minuter. Dessutom finns de två internationella flygplatserna Landvetter i Göteborg och Gardemoen i Oslo.

Lätt att pendla

– Pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik är utmärkta längs de stora trafikstråken, bland annat tack vare utbyggd tågtrafik och expressbusstrafik, konstaterar Ann Nordquist.

Skandinaviens demografiska mittpunkt

Det är inte enbart transporterna som fungerar bra i Position Väst. Området ligger också bra till ur logistisk synvinkel, något som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

– Faktum är att Skandinaviens demografiska mittpunkt finns här hos oss, närmare bestämt i de södra delarna av Dalsland. Det innebär att företag som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark har det bästa strategiska läget här, berättar Ann Nordquist.

– De som studerar de transportmässiga flödena av svensk export och import, kommer att se att även den tyngdpunkten ligger i Position Väst. Det är de stora godsflödena till och från Göteborgs hamn som styr den bilden.

Kostnadsmässig fördel

Ann Nordquist poängterar att Position Väst är ett komplement till Göteborg och Oslo ifråga om kostnader för mark och lokaler.

– Företag som behöver stora ytor kommer definitivt att se fördelar med lokalisering i tillväxtzonen mellan de båda stora städerna, säger hon. Varners etablering i Vänersborg visar att kostnaden för mark i vårt område kan vara en tiondel av vad man måste betala i en av storstäderna.

Läs om norska Varner som gick från en 3PL-lösning till eget centrallager i Vänersborg

Smarta logistiklägen mellan Göteborg och Oslo

Klicka på kartan för större kartbild

Hög framkomlighet på vägar och järnvägar ger effektiva transporter och bidrar till lönsamhet. För fartygstransporter finns flera utskeppningshamnar – en av dem är Nordens största hamn i Göteborg. Det finns också flera godshamnar vid havet, Vänern och i Göta älv.

Det går snabbt att nå någon av de internationella flygplatserna Landvetter utanför Göteborg och Gardemoen intill Oslo. Att flyga från Bromma till Trollhättan-Vänersborgs flygplats tar 55 minuter.

Hög framkomlighet – utan köer

Tidsavstånden är korta tack vare hög framkomlighet utan köer. Vägnätet är väl utbyggt med motorvägar och riksvägar som E6 Göteborg-Oslo, E45 Göteborg-Karlstad och E20 Göteborg-Stockholm. Godstransporter tar sig enkelt fram med järnväg eller lastbil till godshamnar vid havet, Vänern och i Göta älv eller till depåer för omlastning.

Pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik är utmärkta längs de stora trafikstråken, bland annat tack vare utbyggd tågtrafik och expressbusstrafik.

Stommen i elförsörjningen är det svenska stomnätet som passerar Position Väst med flera 400 kV-ledningar. Källa: Svenska Kraftnät.

Digital infrastruktur och kraftkapacitet

Den digitala infrastrukturen i Position Väst är av god kvalitet. Bredbandskapaciteten är hög och tillgången till elkraft baserad på förnybar energi är mycket god.

Grunden för elförsörjningen är det svenska stomnätet som passerar Position Väst med flera 400 kV-ledningar. Det ger stora fördelar för företag i flera branscher, inte minst för dem som söker lämpliga lägen för serverhallsetableringar. Intresset för att bygga serverhallar ökar sedan energiskatten sänktes i januari 2017.

Det övergripande målet på Västra Götalands digitala agenda är att regionen ska vara i världsklass när det gäller att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen ska framförallt leda till en enklare vardag för privatpersoner och företag.

Aktuell information om utbyggnaden av bredbandsnätet finns på www.bredbandskartan.pts.se.

Fem företag som hittat bra logistiklägen i Position Väst

Norska Varner gick från en 3PL-lösning till eget centrallager i Vänersborg

”Läget vid riksväg 44/E45 och nära E6 är fantastiskt. Vi kommer direkt ut på de stora stråken. Att det finns tillgång till lojal arbetskraft är också en väsentlig fördel.” Läs mer
Anders Eriksson, logistikchef Varner

VIDA bygger nytt processtyrt sågverk i Dals Ed

”Dalsland är strategiskt helt rätt för vårt nya sågverk. Här finns gott om råvaror och gedigen kompetens inom skogsbruk och träindustri.” Läs mer
Sante Dahl, koncernchef VIDA

Norska Drytech har sitt EU-lager i Strömstad

”I Strömstad har vi den perfekta logistiklösningen för våra affärer inom EU. En avgörande faktor var att vi fick mycket snabb och professionell etableringsservice.” Läs mer
Monica Mathiassen, nyckelkundsansvarig Drytech AS

Derome hittade ledig lokal i rätt logistikläge i Tanumshede

”Tanumshede ligger perfekt vid E6:an, det ger oss korta transportvägar. Här hittade vi rätt lokal för vår takstolstillverkning, byggvaruhandel och vårt regionlager. Vi kunde flytta in direkt.” Läs mer
Carl-Tore Bengtsson, vd Derome

Willab Garden når både norska och västsvenska kunder med sitt nya showroom i Munkedal

”Vi är mycket nöjda med vår satsning vid E6 i Munkedal. Vårt showroom servar både den norska och västsvenska marknaden.” Läs mer
Anders Williamsson, VD Willab Garden