Industriell symbios i Sotenäs har minskat skadliga utsläpp med 98 procent

I Sotenäs på västkusten firas i år ett annorlunda jubileum. Det är nu tio år sedan en helt ny typ av företagsstyrd samverkan fick namnet ”industriell symbios”. Detta smarta samarbete är en framgångssaga som bland annat gjort att utsläppen av skadliga näringsämnen till havet minskat med upp till 98 procent. 

Industriell symbios innebär samverkan där avfall från en aktör blir råmaterial för en annan. Nu hakar grannkommunerna på. I Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg skapas nya lokala symbiossatsningar i flera olika branscher och intresset för att etablera nya företag växer.

Upprinnelsen till den nya företagssamverkan i Sotenäs var en oro över att de stora norskägda fiskberedningsföretagen i kommunen skulle bli tvungna att flytta på grund av hårdare miljökrav som begränsade utsläppen av processvatten. Något behövde göras. Företagsdriven cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios blev lösningen.

2013 var Leif Andreasson, utvecklingsstrateg på Sotenäs kommun:

– 80 procent av Sveriges sjömatsvärde produceras här så fiskberedningsindustrin är oerhört viktig för vår kommun, och givetvis även för svensk livsmedelsförsörjning. En nyutexaminerad student från Linköpings universitet, Peter Carlsson, introducerade oss för ett nytt begrepp – Industriell symbios. Vår första handritade skiss kändes väldigt futuristisk, men den är ingenting mot vad vi har nu.

Tio år senare har industrisymbiosen i Sotenäs utvecklats till en av de starkaste i Sverige och når häpnadsväckande resultat med kraftigt minskade utsläpp medan företagen går bra. Orkla, Leröy och Marenor stannade kvar och allt fler företag och verksamheter ansluter till symbiosnätverken.

Symbioscentrum

En annan aktiv part i samverkan är Sotenäs kommun som medverkar via Sotenäs Symbioscentrum.

Per Svensson, ansvarig för Symbioscentrum, fyller i:

– Många pratar om cirkularitet, men här kan vi visa konkreta resultat sedan länge. Starka och drivande eldsjälar med bakgrund från fiskberedningsindustrin, startade privata företaget Renahav redan 2012 vilket lade grunden för vår idag unika symbioslösning. En ny biogasanläggning kombinerades med ett reningsverk, där industriavfallet från den lokala industrin genererar biobränsle, värme och elektricitet. Samtidigt kan vattnet rengöras och cirkuleras för att användas på nytt.

Detta har öppnat upp för nya företag som exempelvis Swedish Algae Factory som odlar kiselalger som bland annat kan förbättra solpanelers effektivitet. Kommunen startade 2018 Sveriges första marina återvinningscentral för plast och annat marint avfall.

– Vi samverkar även med kommunens arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning för att skapa hållbara jobb. Social symbios är en viktig beståndsdel i vår framgång. Sedan starten har vi hanterat närmare 800 ton marint avfall och uttjänta fiskeredskap, säger Per Svensson.

Nya symbioslösningar i Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg

Sotenäs ligger i Fyrbodal, en del av Västra Götaland, där kommunalförbundet tillsammans med Chalmers Industriteknik driver ett symbiosprojekt där grannkommunerna Bengtsfors, Lysekil och Vänersborg ihop med flera företag deltar. Syftet är bland annat att stärka kunskapen om cirkulär ekonomi i små och medelstora företag. Nu skapar de nya lokala symbiossatsningar i flera olika branscher och intresset för att etablera nya företag växer.

Processledare är för övrigt just Peter Carlsson, som tipsade Sotenäs om industriell symbios! Han berättar:

– I Bengtsfors är det en kombination av automatiserad träförädlingsindustri och kreativ, cirkulär design som utgör kärnan. I Lysekil genomförs just nu en förstudie om hur ett nytt cirkulärt industriområde skulle kunna skapas där lokalproducerad el och restvärme från Preem nyttjas. I Vänersborg ska symbioser skapas inom energiåtervinning, textilåtervinning och bland de många livsmedelsproducenterna.

Ann Palmnäs är verksamhetsledare för Fyrbodalskommunernas gemensamma företags-etableringskontor Position Väst. Hon ser att industriell symbios stärker områdets attraktivitet för företagsetableringar:

– Företag som kontaktar oss menar allvar med sina hållbarhetsmål och sin omställning. De ser att cirkulära lösningar och industriell symbios är positivt även för affärerna, avslutar hon.

 

Fakta: RIK-projektet

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter.

Projektets mål är att identifiera och få till stånd symbiosmöjligheter mellan företag/verksamheter samt att bygga upp en långsiktig organisation för symbiossamverkan i Bengtsfors, Lysekils och Vänersborgs kommuner.

Projektet ägs av Fyrbodals kommunalförbund och Chalmers Industriteknik bidrar med expertkunskap och metoder för utveckling av industriella symbioser. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS och har en budget på 1,5 MSEK, varav cirka 700 000 SEK till Chalmers Industriteknik. Projektet pågår mellan december 2022 och maj 2024.

 

Resultat Industriell symbios i Sotenäs

Renahav Sverige AB vattenrening

– Totalt 538 000 kubikmeter vatten renades under 2020-2022.

– Upp till 98 procent minskade utsläpp av organiskt material från Orkla, Leröy och Marenor 2022 jämfört med innan Renahav etablerades.

Gasproduktion av Renahav                 

– 2 miljoner kubikmeter gas produceras per år

Orkla Kungshamn           

– Orklas energianvändning bestod av 80 procent grön energi/lokal biogas år 2022

Marenor      

– Marenor har fått utökat miljötillstånd och har ökat sin produktion i Kungshamn

Leröy           

– Leröy arbetar med att koppla på hetvatten till sin anläggning

Klevs Gård   

– 90 procent av Klevs Gårds arealer har ställts om till ekologisk odling med lokalproducerad näring tack vare tillgången på närproducerad KRAV-märkt gödning från 2020.

Swedish Algae Factory   

– Swedish Algae Factory har invigt sin första fabrik, vilken är världens enda kiselalgsfabrik

Smögenlax 

– Smögenlax väntar på beslut om miljötillstånd

– Fortsätter testodling för framtida anläggningar

Sotenäs Marina återvinningscentral   

– Sotenäs Marina återvinningscentral hanterade nära 200 ton marint avfall och uttjänta fiskeredskap under 2022. Det kan jämföras med cirka 60 ton 2019. Totala mängden är cirka 800 ton sedan 2018.

 

Fakta: Sotenäs Symbioscentrum

Symbiosen i Sotenäs har vuxit fram som ett svar på behovet av att hantera industrins restflöden och det avfall/restprodukter som kommer in i kommunen från olika källor. I Sotenäs samverkan kommun, näringsliv och olika nätverk för att tillsammans skapa hållbara lösningar och vända utmaningar till möjligheter.

Sotenäs Symbioscentrum är en produkt av vårt mångåriga arbete med symbiosutveckling och att främja en renare havsmiljö i Sotenäs kommun. Genom att skapa en fysisk plats där företag kan mötas och samarbeta har Sotenäs Symbioscentrum blivit en plattform för att främja hållbara lösningar och främja en cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios.

 

Mer om kommunernas insatser

Bengtsfors insatser

I Bengtsfors finns ett starkt skogligt företagskluster och högre utbildningar inom konst, design och hantverk. Att föra samman kompetenser inom industriell automatiserad produktion med hantverk, materialkunskap och design ger mycket intressanta förutsättningar för hållbar cirkulär omställning.

Bengtsfors satsning på omställning till en cirkulär ekonomi kallas RiK Symbios Bengtsfors (Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom symbios). Här samlas en mångfald av företag, kompetenser, material och resurser i en kreativ mötesplats där nya samarbeten, resursdelning och cirkulära affärsmöjligheter identifieras och möjliggörs.

Lysekils insatser

I Lysekil finns unika förutsättningar för att skapa ett klimatneutralt, cirkulärt industriområde i ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv. Området vid Brofjorden har tillgång till havsvatten, lokalproducerad el och restvärme från Preems raffinaderi. Det finns ett stort intresse för företagsetableringar för att dra nytta av detta. En förstudie undersöker nu möjligheterna för en modell där företag med klimatambitioner ska dela på infrastruktur och samarbeta kring resursåtervinning där den enes avfall kan vara den andres råvara.

Vänersborgs insatser

Redan 2012 tog Vänersborgs politiker beslut om att börja etablera ett nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för hållbar industri genom att ta fram verksamhetsmark avsedd för etableringar inom ”energi, miljö och innovation”. Sedan dessa har man arbetat med att bygga upp innovationsmiljöer och nätverk för affärsutveckling.

I projektet ”Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” arbetar Vänersborgs kommuns näringslivsavdelning tillsammans med näringslivet och utvecklingsnoderna Wargön Innovation och Gröna klustret för att hitta framtida symbioser inom allt från energiåtervinning och textilåtervinning till cirkularitet inom gröna näringar. I kommunen finns många livsmedelsproducenter av olika storlek och en nyligen genomförd upphandling av närproducerad mat skapar förutsättningar för fler lokala producenter och ett robustare samhälle. Det kan i sin tur skapa fler symbioser inom gröna näringar.