Position Väst är ett starkt komplement till Göteborg och Oslo

– Vi har många fördelar som ligger utanför vad storstäderna kan erbjuda. Det gör tillväxtzonen Position Väst mellan Göteborg och Oslo till ett starkt och viktigt komplement till de stora städerna. Det säger Martin Carling, styrelseordförande i Fyrbodals kommunalförbund som är huvudman för Position Väst.

Martin Carling betonar att han inte betraktar Position Väst som en direkt konkurrent till vare sig Göteborg eller Oslo. Istället plockar han fram ordet ”komplement” och hävdar att för vissa typer av företag och verksamheter kan investeringar och lokaliseringar utanför de stora städerna vara en bättre lösning.

Det väsentliga för den sammanhängande regionen Göteborg–Position Väst–Oslo är att göra helheten starkare. Att regionförstoringen får positiva effekter med sig. Att alla styrkor kan tas tillvara.

Utveckla näringslivet

Martin Carling lyfter fram den starka och gemensamma viljan att utveckla näringslivet. Det är den ambitionen som ligger bakom samarbetet mellan de 17 kommunerna som tillsammans bildar Position Väst.

När Martin Carling säger att han vet vad investerare och etablerare vill ha, bygger han på egen erfarenhet. Till vardags är han centerpartistiskt kommunalråd i Dals Ed, en kommun som sedan många år rankar högt i fråga om gott näringslivsklimat.

– Samma tänkande finns i alla kommuner i Position Väst, förklarar han.

– Vårt gemensamma erbjudande är mycket starkare än vad varje enskild kommun kan ge på egen hand.

Väl rustade för goda logistiklösningar

Martin Carling ser att Position Väst har ett stort utbud av attraktiva lägen för företag. Inte minst i form av lokaliseringar vid knutpunkter mellan trafikpulsådror som E6, E45, E20 och riksväg 44. Längs de stora trafikstråken finns också kopplingar till järnväg och hamnar.

– Företag som söker goda logistiklösningar kommer att upptäcka att vi är väl rustade.

– Dessutom finns uppenbara fördelar för norska företag som är beroende av kontakter med Sverige och EU, och vice versa. Här finns kopplingar mellan de norska och svenska marknaderna som går hundratals år tillbaka i tiden. I många affärer kan de kontaktnäten vara oerhört värdefullt.

För företag med globala kontakter finns det tre internationella flygplatser i Position Västs närhet; Göteborg Landvetter Airport, Oslo Lufthavn och Karlstad Airport.

Transporter i god framkomlighet

Framkomlighet är ett starkt kort för tillväxtregionen mellan storstäderna Göteborg och Oslo. Istället för mer eller mindre dagliga trafikinfarkter och behov av att regelmässigt gardera transporter för förseningar i storstäderna, kan företagen i Position Väst utgå från att deras transporter kommer fram i tid. Martin Carling poängterar särskilt järnvägens betydelse för både gods- och persontrafik mellan Oslo och Göteborg.

– Många företag har hårt slimmad produktion och lever med pressade tider och kostnader. För dem kan förseningar skapa allvarliga problem. Ett sätt att komma runt detta är att ta vara på den goda framkomlighet som finns i regionen mellan storstäderna.

– Vare sig Göteborg, Oslo eller företagen vinner på att det pressas in mer trafik i områden som redan är överbelastade. På det här området är vi definitivt en stark tillväxtresurs som hela regionen kan dra stor nytta av.

– För vissa transporter är hamnarna i Uddevalla och Lysekil goda alternativ till storhamnen i Göteborg. Transporter som måste gå till eller från Göteborg eller Oslo kan läggas på tider då väg- och järnvägsnäten i storstäderna har lägre belastning.

Kompetens som konkurrensfaktor

Ytterligare en tung faktor när det gäller investeringar och lokaliseringar är tillgången till kompetens.

– En förutsättning för att vi ska lyckas med ambitionen att utveckla näringslivet är att företag hittar den kompetens de behöver. Därför är vi ständigt på tårna för att jobba med matchningen mellan företagens kompetensbehov och de kompetenser som finns inom arbetskraften.

Tät dialog mellan företag och offentliga verksamheter gör det möjligt att identifiera behoven och sedan utbilda för att möta dem.

I Position Väst är konkurrensen om arbetskraften lägre än i storstäderna. Det minskar tendenserna att byta arbete ofta och det håller tillbaka löneutvecklingen.

– I Position Väst är konkurrensen om arbetskraft generellt sett mindre tuff än i Göteborg och Oslo. De anställda tenderar att vara lojala mot sina arbetsgivare och stanna kvar längre i sina anställningar.

– Detta bidrar till högre stabilitet och lägre personalkostnader.

Lägre kostnader för lokaler

– Företag som vill hålla tillbaka kostnader för mark och lokaler ser snabbt att Position Väst fortfarande har fördelar.

– Markpriser, byggkostnader, hyror, avgifter och liknande stiger visserligen på de allra flesta håll, men de är genomgående lägre, eller ibland mycket lägre, än i de stora städerna. För klädkoncernen Varner, som etablerade sig i Vänersborg, blev kostnaden för mark bara en bråkdel av vad det hade varit i Göteborg. Med tanke på att de hade behov av mycket stora ytor blev det en av de avgörande faktorerna i deras lokaliseringsbeslut.

Lätt att arbetspendla

Nya vägar, järnvägar och utbyggd kollektivtrafik i delar av Position Väst har lett till väsentligt bättre möjligheter till arbetspendling. Det gör att företag kan söka personal inom väsentligt större områden än tidigare. Och därför är det inte längre lika viktigt att vara lokaliserad i de stora städerna.

– Det kan snarare vara tvärtom, påstår Martin Carling.

– Priser och levnadsomkostnader stiger snabbare i storstäderna, inte minst när det gäller boende. Dessutom är utbudet av bostäder starkt begränsat i storstadsregionerna.

– I Position Väst är det fortfarande fullt möjligt att hitta sitt drömboende till ett överkomligt pris. Här finns enormt många fler livsmiljöer att välja bland. Vid hav eller sjö, i skog eller på öppna vidder, i mindre samhällen eller större städer. Med det följer oftast eller lugnare livstempo och inte minst sundare miljöer för barn att växa upp i.